Natječaj za radno mjesto: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE I TAJNIK/CA ŠKOLE

Osnovna škola Ivana Mažuranića

Obrovac Sinjski, Han

21241 Obrovac Sinjski 242/C ,

 

raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta

 

  1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno
  2. Tajnik/ca škole na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno.

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu dostaviti: životopis, preslike diplome, domovnice i rodnog lista te uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. St. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od šest mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu škole u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-e, Ispostava u Sinju, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Mažuranića, Han dana 26.1.2016.

Rok za prijavu kandidata je od 27.1.2016 do 04.2.2016.

KLASA: 602-01/16-02/01

UR.BROJ: 2175-17-01-16-01

U Obrovcu Sinjskom, 27.01.2016