Natječaj za radno mjesto: DOMAR / LOŽAČ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18) i članka 6.  Pravilnika o radu škole
Osnovna škola Ivana Mažuranića
Obrovac Sinjski 242 C
21241 Obrovac Sinjski
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu radnog  mjesta

 

  1. Domar/ložač na neodređeno nepuno radno vrijeme 10 sati tjedno- 1 izvršitelj

Mjesto obavljanja poslova: CŠ Obrovac Sinjski, PŠ Gala, PŠ Bajagić, PŠ Gljev

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete članka 24. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15):

  • završena srednja škola,
  • položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja u skladu s čl. 45. st. 1. i 2. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

  • životopis,
  • preslika domovnice,
  • dokaz o potrebnoj stručnoj spremi ( preslika valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja,
  • uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od šest mjeseci,
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Izabrani kandidat/kandidatkinja bit će naknadno upućen/a od strane poslodavca na liječnički pregled radi stjecanja uvjerenja o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

Kandidati koji se  pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze  u ostvarivanju te prednost, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvarit će ukoliko ispunjavaju uvjete natječaja.  

 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.)  uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze  propisane čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) .

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branirtelji.gov.hr/usredocslmages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//popis%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave s dokazima o ispunjavanju  uvjeta slati na adresu škole u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-e, Ispostava u Sinju, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski dana 24. rujna 2018..

Rok za prijavu kandidata je od 24.9.2018.  do 2.10.2018.

 

KLASA: 602-01/18-01/56

UR.BROJ:2175-17-01-18-01

U  Obrovcu Sinjskom,  24. rujna 2018.

 Ravnatelj:

Tomislav Budimir, prof.