Natječaj: UČITELJ/ICA MATEMATIKE, ENGLESKOG JEZIKA I TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)
Osnovna škola Ivana Mažuranića
Obrovac Sinjski 242 C
21241 Obrovac Sinjski
raspisuje
N A T J E Č A J
za obavljanje poslova

 

  1. Učitelj/ica matematike na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno, mjesto rada centralna škola-1 izvršitelj
  2. Učitelj/ica engleskog jezika na određeno (zamjena)  puno radno vrijeme 40 sati

tjedno, mjesto rada centralna škola, područna škola Bajagić, područna škola Gljev i područna škola Gala-1 izvršitelj

  1. Učitelj/ica engleskog jezika na određeno (zamjena)  nepuno radno vrijeme 20 sati

tjedno, mjesto rada centralna škola-1 izvršitelj

  1. Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture (zamjena) puno radno vrijeme 40 sati tjedno, centralna škola 1-izvršitelj

Uvjeti : Kandidati moraju ispunjavati uvjete članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja  i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.47/96 i 56/01).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

  • životopis,
  • preslika domovnice,
  • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme ( preslika valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),
  • uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od šest mjeseci,
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidati koji se  pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze  u ostvarivanju te prednost, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvarit će ukoliko ispunjavaju uvjete natječaja.  

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.)  uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze  propisane čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) .

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave s dokazima o ispunjavanju  uvjeta slati na adresu škole u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-e, Ispostava u Sinju, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski dana 11. listopada 2018..

Rok za prijavu kandidata je od 11.10.2018.  do 19.10.2018.

KLASA: 602-01/18-01/62
UR.BROJ:2175-17-01-18-01
U  Obrovcu Sinjskom, 10. listopada 2018.

 Ravnatelj:

Tomislav Budimir, prof.