Natječaj: RAVNATELJA/ICE ŠKOLE

KLASA: 112-01/19-01/01

URBROJ: 2175-16-01-19-01

Mjesto i datum : Obrovac Sinjski, 12. lipnja 2019.

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,  broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,  16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.) i čl. 62. Statuta Osnovne škole Ivana Mažuranića, Školski odbor Osnovne škole  Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, donio je odluku kojom raspisuje

NATJEČAJ

za  imenovanje ravnatelja/ice Škole

Ravnatelj/ica Osnovne škole Ivana Mažuranića (dalje: Škola) mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij,

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika ili oslobođenje od obveze polaganja stručnog ispita

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz  točke 1. natječaja, ravnatelj/ica Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno,  osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. točke 1. ili stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može biti ravnatelj/ica Škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine, broj: 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet  godina.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita,
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO),
 • potvrda osnovne i/ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. stavka 3.. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju)
 • program rada za mandatno razdoblje

Kandidati će biti pozvani predstaviti program rada za mandatno razdoblje sukladno Statutu Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski

 • kandidati mogu priložiti dokaze o dodatnim kompetencijama.

Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:

 1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe o pohađanju predmeta stranog jezika.
 2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
 3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, koordinatora ili odgovorne osobe ustanove, dokazuje se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom pravne osobe o sudjelovanju u radu na projektima.

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima, moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17.), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i  dokaze propisane člankom  103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08. i 69/17.).

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam  dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet  dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski 242/C, 21241 Obrovac Sinjski,  u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Za natječaj za ravnatelja/icu  – ne otvarati“.

 

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski