Rang lista kandidata: DOMAR / LOŽAČ

OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA

OBROVAC SINJSKI

KLASA: 602-01/19-01/82

URBROJ: 2175-16-01-19-01

U Obrovcu Sinjskom, 31. listopada 2019.

 

 

Na temelju čl.19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, a nakon utvrđivanja rezultata  testiranja Povjerenstvo utvrđuje slijedeću:

 

RANG LISTU

kandidata prijavljenih na natječaj objavljen 14. listopada 2019. za popunjavanje radnog mjesta domar/ložač neodređeno, puno radno vrijeme 40 sati tjedno prema ukupnom broju bodova   kako slijedi:

 

R.br. Prezime i ime kandidata Ukupan broj bodova
1. Radović Goran 45
2. Bralić Velimir 42
3. Kokot-Živalj Petar 42

 

i

 

RANG LISTU

kandidata prijavljenih na natječaj objavljen 14. listopada 2019. za popunjavanje radnog mjesta domar/ložač neodređeno, nepuno radno vrijeme 10 sati tjedno prema ukupnom broju bodova  kako slijedi:

 

R.br. Prezime i ime kandidata Ukupan broj bodova
1. Radović Goran 45
2. Bralić Velimir 42

 

 

 

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA