Natječaj za RAVNATELJA ŠKOLE

Na temelju članka 127. i članka 165. st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11., 16/12.,86/12. i 94/13) i članka 61. Statuta škole, Školski  odbor  Osnovne škole “Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han”, raspisuje:

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

UVJETI:
Za ravnatelja/ravnateljicu škole može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja, odnosno stručnog suradnika, a ima najmanje višu stručnu spremu i pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici slijedeće dokumente:
•  životopis
•  diplomu
•  domovnicu
• dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

  • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda poslodavca o vrsti i trajanju poslova)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju obvezu polaganja)
    • potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.)

RAVNATELJ SE IMENUJE NA VRIJEME OD PET (5) GODINA.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Osnovna škola “Ivana Mažuranića”, Obrovac Sinjski 242/C., 21241 Obrovac Sinjski
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Natječaj za ravnatelja – ne otvarati”

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku četrdeset pet  (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PRILIKOM IZBORA OBA SPOLA SU U RAVNOPRAVNOM POLOŽAJU.