Natječaj za radno mjesto: UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA

Osnovna škola Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski, Han na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( „NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 5/12, 16/12 i 86/12) raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

1. učitelj/ica engleskog jezika –  1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme 19 sati

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Uz prijavu za natječaj priložiti:
Životopis,
Preslike diplome, domovnice, potvrde HZMO-a o stečenom radnom stažu,

uvjerenje o  nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci )

Natječaj je objavljen dana 20. studenog 2014. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja, od 21. 11. 2014. do 28. 11. 2014.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:
Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han

242/C
21241 Obrovac Sinjski
(za natječaj)
KLASA: 602-02/14-01/73

UR.BROJ:2175-17-01-14-1

Ravnatelj:
Tomislav Budimir , prof