Natječaji za 2 radna mjesta: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE I UČITELJ/ICA MATEMATIKE

Osnovna škola
Ivana Mažuranića,
Obrovac Sinjski 242 C ,
Obrovac Sinjski, Han
raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta

 

1. Učitelj/ica razredne nastave na određeno puno radno vrijeme 40 sati
tjedno.
2. Učitelj/ica matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno
-probni rad je tri mjeseca.

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu dostaviti: životopis, preslike diplome, domovnice i rodnog lista te uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od šest mjeseci.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu škole u roku od 8 dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na usmenu provjeru (intervju). Za kandidata koji neće pristupiti usmenoj provjeri (intervju) , u točno određeno vrijeme , smatrat će se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka. Vrijeme održavanja usmenog testiranja (intervju) bit će objavljeno na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Škole (www.osim.hr).

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-e, Ispostava u Sinju, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Mažuranića, Han dana 1.3.2016.
Rok za prijavu kandidata je od 1.3.2016. do 9.3.2016.

KLASA: 602-01/16-02/64
UR.BROJ:2175-17-01-16-01
U Obrovcu Sinjskom, 1.3.2016.