Natječaj za radno mjesto: TAJNIK/CA

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/0/.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94,13.,152/14.),

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

M/Ž

 

  1. Tajnik/tajnica škole jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme, upražnjeno radno mjesto, puno radno vrijeme . Probni rad je tri mjeseca.

Uvijeti: – Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/0/.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94,13.,152/14.).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • domovnicu (preslik)
  • dokaz o stručnoj spremi (preslik)
  • rodni list (preslik)
  • elektronički ispis o radno – pravnom statusu
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
  • Sveučilišni diplomski studij pravne struke, specijalistički diplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba gore navedenih struka.
  • Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu te dokaz da je nezaposlen.

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na usmenu provjeru (intervju). Za kandidata koji ne pristupi usmenoj provjeri (intervju), u točno određeno vrijeme smatrat će se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka. Vrijeme održavanja usmenog testiranja (intervju) bit će objavljeno na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Škole (www.osim.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom “za natječaj”, na adresu škole:

Osnovna škola Ivana Mažuranića

Obrovac Sinjski 242/C

21241 Obrovac Sinjski

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole. Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 

Klasa: 602-01/16-02/73

Ur.Broj: 2175-17-01-16-01

U Obrovcu Sinjskom, 21.03.2016.