Natječaj za radno mjesto: TAJNIK/CA

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/0/.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94,13.,152/14.),

Osnovna škola  Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa  za radno mjesto

M/Ž

 

Tajnik/tajnica škole jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme, upražnjeno radno mjesto, puno radno vrijeme .

 

Uvijeti: -Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/0/.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94,13.,152/14.).

Razina obrazovanja:

Sveučilišni diplomski studij pravne struke, specijalistički diplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba gore navedenih struka.

Probni rad je tri mjeseca.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– domovnicu (preslik)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik)

– rodni list (preslik)

– elektronički ispis o radno- pravnom statusu

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom “za natječaj”, na adresu škole:

 

Osnovna škola Ivana Mažuranića

Obrovac Sinjski 242/C

21241 Obrovac Sinjski

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole. Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 

Klasa: 602-01/16-02/113

Ur.Broj:2175-17-01-16-01

U Obrovcu Sinjskom, 29.04.2016.