Natječaj: POMOĆNIK/ICA U NASTAVI

Osnovna škola Ivana Mažuranića

Obrovac Sinjski 242/c

21 241 Obrovac Sinjski

Klasa: 602-01/17-01/2

URBROJ: 2175-17-01-17-1

 

U Obrovcu Sinjskom, 24. veljače 2017. g.

 

Na temelju Projekta Splitsko – dalmatinske županije ˝ Pomoćnici SDŽ – JLS˝ i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14 i 152/14) Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto pomoćnika u nastavi (1 izvršitelj) na određeno radno vrijeme, najdulje do kraja nastavne godine 2017. u nepunom radnom vremenu od 20 sati rada tjedno.

 

Mjesto rada: Područna škola Gala

 

Na natječaj se mogu javiti osobe koje:

– imaju minimalno srednjoškolsko obrazovanje

– protiv kojih nije pokrenut kazneni postupak

– imaju izražene sklonosti za rad s učenicima s teškoćama u razvoju

Prednost za radno mjesto pomoćnika u nastavi  imaju kandidati koji imaju iskustva na poslovima pomoćnika

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– presliku domovnice

– presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mj.)

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se pri prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze u ostvarivanju te prednosti. Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Rok za prijavu kandidata je od 27.2.2017. do 7.3.2017.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama školske ustanove.

Prijave slati na adresu škole:

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski 242/c, 21 241 Obrovac Sinjski, s naznakom ˝za natječaj, pomoćnik SDŽ – JLS˝.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

 

 Ravnatelj škole

Tomislav Budimir, prof.