Natječaj za radno mjesto: UČITELJ/ICA MATEMATIKE

Osnovna škola Ivana Mažuranića

Obrovac Sinjski 242/c

21 241 Obrovac Sinjski

Klasa: 602-01/17-01/4

URBROJ: 2175-17-01-17-1

U Obrovcu Sinjskom, 13. ožujka 2017. g.

 

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto učitelj/ica matematike (1 izvršitelj) na određeno radno vrijeme,  u nepunom radnom vremenu od 36 sati rada tjedno.

 

Uvjeti:

Prema Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis

– presliku domovnice

– presliku diplome

– uvjerenje o nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih dijela iz članka 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  (ne starije od 6 mj.)

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se pri prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze u ostvarivanju te prednosti.

Rok za prijavu kandidata je od 14.3.2017. do 22.3.2017.

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama školske ustanove. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole. Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola

Prijave slati na adresu škole:

Osnovna škola Ivana Mažuranića,

Obrovac Sinjski 242/c,

21 241 Obrovac Sinjski

 

Ravnatelj škole

Tomislav Budimir, prof.