Natječaj za radno mjesto: UČITELJ/ICA MATEMATIKE, RAZREDNE NASTAVE, HRVATSKOG JEZIKA

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, i 7/17)

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski 242 C, 21241 Obrovac Sinjski

raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu radnih  mjesta

  1. Učitelj/ica razredne nastave na određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno.
  1. Učitelj/ica matematike na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno.
  2. Učitelj/ica hrvatskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno.

 

Uvjeti:
Kandidati moraju ispunjavati uvjete članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14  i 7/17)

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

  • životopis.
  • preslika domovnice.
  • dokaz o stručnoj spremi ( preslika valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),
  • uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od šest mjeseci.
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu priložiti, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova

Prijave s dokazima o ispunjavanju  uvjeta slati na adresu škole u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-e, Ispostava u Sinju, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Mažuranića, Han dana 10. listopada 2017.

Rok za prijavu kandidata je od 10.10.2017.  do 18.10.2017.

 

KLASA: 602-01/17-01/27

UR.BROJ:2175-17-01-17-01

U  Obrovcu Sinjskom,  10. listopada. 2017.