Natječaj za radno mjesto: učitelj/ica MATEMATIKE, ENGLESKOG JEZIKA

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, i 7/17)
Osnovna škola Ivana Mažuranića
Obrovac Sinjski 242 C
21241 Obrovac Sinjski

raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnih  mjesta

 

  1. Učitelj/ica matematike na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno
  2. Učitelj/ica engleskog  jezika na određeno (zamjena)  puno radno vrijeme 40 sati
    tjedno

 

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14  i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja  i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.47/96 i 56/01).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

  • životopis,
  • preslika domovnice
  • dokaz o stručnoj spremi ( preslika valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme)
  • uvjerenje  nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od šest mjeseci.
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

 

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o statusu/pravu na koje se pozivaju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.)  uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze  propisane čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) .
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branirtelji.gov.hr/usredocslmages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//popis%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave s dokazima o ispunjavanju  uvjeta slati na adresu škole u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-e, Ispostava u Sinju, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski dana 5. ožujka 2018..
Rok za prijavu kandidata je od 5.3.2018.  do 13.3.2018.

 

KLASA: 602-01/18-01/11
UR.BROJ:2175-17-01-18-01
U  Obrovcu Sinjskom,  2. ožujka 2018.

 

Ravnatelj:

Tomislav Budimir, prof.