Natječaj: UČITELJ/ICA MATEMATIKE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,
105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)
Osnovna škola Ivana Mažuranića
Obrovac Sinjski 242 C
21241 Obrovac Sinjski
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

  1. Učitelj/ica matematike na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), mjesto rada centralna škola-1 izvršitelj

Uvjeti : Kandidati moraju ispunjavati uvjete članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja  i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.6/2019).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (diploma),
  • uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od datuma  raspisivanja natječaja.
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidati koji se  pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze  u ostvarivanju te prednost, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvarit će ukoliko ispunjavaju uvjete natječaja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.)  uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze  propisane čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) .

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave s dokazima o ispunjavanju  uvjeta slati na adresu škole u roku od 8 dana od objave natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Natječajna dokumentacija se ne vraća. Osoba koja bude primljena dužna je dostaviti originalnu dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-e, Ispostava u Sinju, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski dana 4. veljače 2019..

Rok za prijavu kandidata je od  4.2.2019.  do 12.2.2019.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole:

www.osim.hr

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski  može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18).

 

KLASA: 602-01/19-01/10

UR.BROJ:2175-16-01-19-01

U  Obrovcu Sinjskom, 1. veljače 2019.

Ravnatelj:

Tomislav Budimir, prof.