Natječaj za radno mjesto: DOMAR / LOŽAČ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,
105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)
Osnovna škola Ivana Mažuranića
Obrovac Sinjski 242 C
21241 Obrovac Sinjski
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

 

  1. Domar/ložač na neodređeno nepuno radno vrijeme 10 sati tjedno- 1 izvršitelj

Mjesto obavljanja poslova: CŠ Obrovac Sinjski, PŠ Gala, PŠ Bajagić, PŠ Gljev

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete članka 24. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15):

  • završena srednja škola,
  • položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja u skladu s čl. 45. st. 1. i 2. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o potrebnoj stručnoj spremi ( preslika valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja
  • uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od datuma raspisivanja natječaja,
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Izabrani kandidat/kandidatkinja bit će naknadno upućen/a od strane poslodavca na liječnički pregled radi stjecanja uvjerenja o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

Kandidati koji se  pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze  u ostvarivanju te prednost, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvarit će ukoliko ispunjavaju uvjete natječaja.  

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.)  uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze  propisane čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) .

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave s dokazima o ispunjavanju  uvjeta slati na adresu škole u roku od 8 dana od objave natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Natječajna dokumentacija se ne vraća. Osoba koja bude primljena dužna je dostaviti originalnu dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-e, Ispostava u Sinju, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski dana 4. veljače 2019..

Rok za prijavu kandidata je od 4.2.2019.  do 12.2.2019.

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski  može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18).

 

KLASA: 602-01/19-01/09

UR.BROJ:2175-16-01-19-01

U  Obrovcu Sinjskom,  1. veljače 2019.

Ravnatelj:

Tomislav Budimir, prof.