Natječaj za radno mjesto: DOMAR / LOŽAČ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18) i   Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje

Osnovna škola Ivana Mažuranića

Obrovac Sinjski 242 C

21241 Obrovac Sinjski

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih  mjesta

 

 1. Domar/ložač na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno- 1 izvršitelj

Mjesto obavljanja poslova: CŠ Obrovac Sinjski, PŠ Gala, PŠ Bajagić, PŠ Gljev

 

 1. Domar/ložač na neodređeno nepuno radno vrijeme 10 sati tjedno- 1 izvršitelj

Mjesto obavljanja poslova: CŠ Obrovac Sinjski, PŠ Gala, PŠ Bajagić, PŠ Gljev

 

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete članka 24. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15):

 • završena srednja škola,
 • položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja u skladu s čl. 45. st. 1. i 2. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15).

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • osobno ime
 • adresa stanovanja
 • kontakt; broj mobitela ili telefona
 • e-mail adresa na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja
 • naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje

 Uz  prijavu  kandidat je dužan priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja,
 • uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja u skladu s čl. 45. st. 1. i 2. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15).

Isprave odnosno prilozi se dostavljaju u neovjerenom presliku. Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je poslodavcu predočiti izvornike.

 

Izabrani kandidat bit će naknadno upućen/a od strane poslodavca na liječnički pregled radi stjecanja uvjerenja o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

 

Kandidati koji se  pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze  u ostvarivanju te prednost, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvarit će ukoliko ispunjavaju uvjete natječaja.  

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.)  uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze  propisane čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) .

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama škole.

Poziv kandidata na testiranje:

http://osim.hr/category/poziv-kandidata-na-testiranje/

Kandidati koji su pravodobno podnijeli prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja  te procjenu i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

http://osim.hr/wp-content/uploads/2019/10/Pravilnik-o-postupku-zapo%C5%A1ljavanja.pdf

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju ne smatra se kandidatom.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Prijave na natječaj dostaviti osobno u tajništvo škole  ili  slati na adresu škole: Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski 242/ C, 21241 Obrovac Sinjski, s naznakom ,,ZA NATJEČAJ-DOMAR/LOŽAČ“

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obavješteni na isti način u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Kandidate se izvješćuje putem mrežnih stranica škole.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski dana 14. listopada 2019.:

 

http://osim.hr/category/natjecaji/

 

Rok za podnošenje prijave  na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

KLASA: 602-01/19-01/75

URBROJ:2175-16-01-19-01

U  Obrovcu Sinjskom,  11. listopada 2019.

Ravnatelj:

Tomislav Budimir, prof.